POVZETEK PROGRAMA :

 • Mlada, zagnana ekipa neobremenjena s preteklostjo
 • Povrnitev in vzdrževanje dobrega imena zdravnikov in zobozdravnikov v očeh javnosti
 • Spodbujati svobodo zdravniškega poklica
 • Izboljšanje sistema specializacij
 • Ureditev normativov na primarni, sekundarni in terciarni ravni v sklopu zagotovitve ustrezne kvalitet zdravstvenega sistema
 • Pravna pomoč in odškodninsko zavarovanje članov zbornice
 • Znižanje višine članarine
 • Preimenovanje zdravniške zbornice v zdravniška in zobozdravniška zbornica Slovenije

Bolj pomembno kot to koga boste volili, je to da volite!

PROGRAM V CELOTI:

Kje je naše zdravstvo?

Zdravstvo v Sloveniji ni v dobrem položaju. Vse zdravstvene delavce nas spremlja pravzaprav strah, ker smo iz dneva v dan soočeni s tem, da smo na robu prepada in občutimo bistveno večje nelagodje kot politiki, ki nam nalagajo vse večje obveznosti. Medijsko zaostrovanje prikaza razmer (senzacionalistično poročanje), neodzivnost aktualne politike, ki ljudem ni sposobna povedati resnice, ter neaktivnost ministrstva za zdravje so v javnosti ustvarili negativen / odklonilen / sovražen odnos do nas zdravnikov pa tudi vseh ostalih, ki se vsakodnevno soočamo s stisko ljudi.  Posledica neurejenih slabih razmer nas je prisilila k sprejetju deklaracije za izhod javnega zdravstva v RS iz krize, ki smo jo soglasno podprli na izredni seji skupščine zdravniške zbornice Slovenije dne 22.9.2016, ki je bila sklicana kot posledica ekscesnega umora našega kolega, dr. Martineza.

Nedavni dogodki so nas zdravnike izrazito pretresli in prizadeli tako na širši kot na osebni ravni; prvi odziv je bil seveda strah, kje smo, kaj se dogaja v naši državi, kako naprej? Mlajši kolegi so vzeli stvar v svoje roke in že relativno množično odhajajo v tujino, a to ni rešitev. Jasno nam mora biti, da si ne smemo dovoliti, da bodo naši otroci iskali službo v tujini. Zagotoviti jim moramo ustrezne pogoje.

Ne smemo dovoliti, da strah prevzame krmilo. Vsi skupaj si želimo boljši zdravstveni sistem, vsi ga potrebujemo, bolniki, politiki, zdravniki, sestre in tehniki, skratka vsi uslužbenci in vsi uporabniki. Veliko je težav, ki bi jih radi rešili, vendar bi bilo morda bolje začeti na koncu. Poglejmo, v čem se strinjamo in tam iščimo skupne zmagovalne rešitve. Poglejmo, kaj nujno potrebujemo in to najprej naredimo zavoljo naših bolnikov. Skupaj, z roko v roki: zbornica, sindikata (Praktikum, Fides), ministrstvo in zavarovalnica.

Spričo vsega tega se želim z veliko želje in volje aktivno posvečati delu na zdravniški zbornici Slovenije. Glede na trenutne razmere vse kaže, da se je zdravništvo znašlo na razpotju in s strani politike ni videti prave volje po ustreznih rešitvah. Kam nas bo odnesel veter, ni popolnoma jasno, vendar je treba vzeti krmilo v roke in zapeljati stvari v pravo smer. Mislim, da se morajo na zbornici zgoditi spremembe, zaveti nov veter.

Moje razmišljanje

Ko sem razmišljal, za katere cilje si bom še posebej prizadeval, sem ob neutrudni pomoči nekaterih sodelavcev in prijateljev prišel do sklepov, ki predstavljajo hrbtenico mojega programa:

Povrnitev in vzdrževanje dobrega imena zdravnikov in zobozdravnikov v očeh javnosti

 • Zdravniška zbornica Slovenije je strokovna organizacija, ki mora skrbeti za stanovski ugled zdravnikov in zobozdravnikov. V zadnjem obdobju je precej afer načelo ugled zdravništva. Pomemben je hiter, utemeljen in strokoven odziv zbornice na neposredno afero z močno podporo ekipe za komuniciranje z javnostmi. Javnosti moramo dati v kratkem času jasno in čisto sporočilo.
 • Nujno je znotraj lastnih vrst predstaviti delovanje zbornice, kaj zbornica dela, zakaj smo jo ustanovili. Pomembno je, da zdravniki sami odločamo o svoji usodi in le-ta ne sme biti prepuščena odločitvam dnevne politike in dela na ministrstvu. Aktiviral bom vse zainteresirane člane, da se pridružijo, vključijo v različne odbore in se delovanje zbornice začne ponovno širiti.
 • Okrepil in prenovil bom službo za komuniciranje z javnostmi. Jasno je, da je tukaj potrebno odprto in dobro sodelovanje z mediji vseh vrst.

Pravna pomoč in odškodninsko zavarovanje članov zbornice

 • Zdravniki smo vse pogosteje deležni številnih neupravičenih pritiskov in groženj. Prihajajo tako s strani uprav javnih zavodov, kot tudi s strani svojcev. Ena izmed možnih rešitev je določitev (izvolitev) varuha zdravnikovih pravic. Uredil bom tudi dodatno pomoč pri pravnih vprašanjih za kolege v stiski. Nedopustno je, da se v medijih imenuje konkretnega zdravnika/co oziroma zobozdravnika/co z imenom in priimkom brez jasne osnove. In to še preden imajo korektne informacije, ali pa gre celo za laži in neutemeljene očitke dogodkom, za katere tudi zaradi trenutnih razmer sploh nismo odgovorni.
 • Glasno in jasno sporočilo javnosti mora biti, da je naš poklic prvenstveno namenjen bolnikom. Interes bolnika je na prvem mestu, prav tako tudi njegova strokovna obravnava in njegova varnost.
 • Zaradi objektivnih okoliščin (kadrovskih, prostorskih, finančnih) bolnika ni vedno možno ustrezno oskrbeti, na kar moramo opozarjati, vendar pa za to stanje ne moremo in ne smemo prevzeti odgovornosti.

Izboljšanje sistema specializacij

 • Organizacija podiplomskega izobraževanja je ena izmed najpomembnejših funkcij zbornice. Le v povezavi z nacionalno mrežo specialistov lahko uresničujemo zastavljene nacionalne cilje. V najkrajšem možnem času imam namen aktualizirati večino specializacij, tako glede dolžine trajanja kot kompetenc. Kjer bi se dalo, zagovarjam skrajševanje specializacij. Potrebno se bo preusmeriti iz časovnih omejitev predvsem na kompetence (kaj kdo zna).
 • Zaradi večje preglednosti bi uvedel nacionalni razpis specializacij, ki bi lahko bolje zapolnil vrzel specialističnih primanjkljajev. Vzpostavil bi dodatne mehanizme, ki bodo zagotavljali pretočnost specialistov znotraj države z dodatno finančno pomočjo na deficitarnih področjih in regijah. Čeprav se danes številne slovenske regije, še posebej na primarni ravni, soočajo s pomanjkanjem specialistov, bodo v naslednjih letih izzivi nekoliko drugačni. V naslednjih letih bo na trg prišlo veliko formiranih specialistov. Žal je že sedaj večkrat prišlo do situacij, ko so formirani specialisti več mesecev čakali na zaposlitev. Nujno je ustvariti pogoje za neposredno zaposlitev mladih kolegov. Na primarni ravni je nujno znižanje glavarine.
 • Uredil bom razmerja in izboljšal sodelovanje znotraj zdravniških organizacij, kot sta Fides, Praktikum in Slovensko Zdravniško društvo. V slogi je moč, in tako jasna uskladitev vseh interesov je ključna pri nastopanju v katerem koli projektu. V prihodnje se bo zdravniška in zobozdravniška zbornica aktivneje vključevala v vse projekte, ki imajo opravka tako z Ministrstvom za zdravje kot tudi z zavarovalnico in obema sindikatoma ter zdravniškim društvom.
 • Jasno je treba tudi postaviti merila in standarde za znanje slovenskega jezika znotraj javnega zdravstvenega sistema v RS. Nedvoumno bi bilo potrebno slediti zgledom kot je Francija, kjer je treba izkazati visoko znanje uradnega nacionalnega jezika.

Ureditev normativov na primarni, sekundarni in terciarni ravni v sklopu zagotovitve ustrezne kvalitete zdravstvenega sistema

 • Neizpodbitno dejstvo je, da se hiša začne graditi pri temeljih, tako tudi zdravstveni sistem bazira na primarni oskrbi bolnikov, ki mora biti kvalitetna in dostopna vsem državljanom. Z vsemi močmi se bom urgentno posvetil problematiki znižanja glavarin zaradi normalnega delokroga na primarnem nivoju (kot že omenjeno zgoraj). Pomembno je tudi zagotoviti delovna mesta mladim specialistom, ki bodo vsak čas končali specializacijo iz družinske medicine.
 • Bolnišnično in specialistično zdravljenje je prav tako v nezavidljivi situaciji, saj se demografske lastnosti prebivalstva niso upoštevale in se kapacitete niso ustrezno povečevale, oziroma sledile potrebam prebivalstva (polimorbidni bolniki, staranje prebivalstva, nove metode zdravljenja, pritiski bolnikov). Uredil bom konstruktiven dialog z zavarovalnico in ministrstvom za korektno vrednotenje programov.
 • Pričakujem jasno definicijo ambulantne dejavnosti in njenih prednosti na vseh ravneh. Pričakujem, da bo zavarovalnica izkazala interes razširiti ambulantno dejavnost, saj je na dolgi rok cenejša oblika tako diagnostičnega kot tudi terapevtskega dela.
 • Na sekundarni ravni imam namen postaviti temelje za uvedbo vsaj dveh novih specialnosti in sicer paliativna medicina in geriatrija, ki jih poznajo na zahodu.
 • Velik problem so tudi urgentni centri, ki jih je treba nemudoma začeti urejati tako na strokovni, organizacijski kot tudi na stroškovni strani. Urgentni centri so bili postavljeni z namenom hitre multi-disciplinarne obravnave življenjsko ogroženih bolnikov. Izkazalo se je, da so v več bolnišnicah opazili prekomerno povečanje obsega dela glede na zastavljene prostorske in kadrovske normative. V sodelovanju z udeleženimi strankami bom naredil re-evalvacijo sistema urgentnih centrov (vsakega posebej v smislu gradacije) ter uredil strokovne, prostorske  in predvsem finančne vidike. V najkrajšem času bom naredil oceno dolgoročne vzdržnosti dela za mesto specialista urgentne medicine, ki je nedvomno tako strokovno, psihično kot fizično eno izmed najnapornejših delovišč. Zagotovil bom ustrezen prehod bodisi v splošno prakso bodisi v drug segment kot npr. družinska medicina itd…
 • Zobozdravniška stroka je bila v sklopu dosedanjih mandatov zelo zapostavljena, kljub temu da so enakovredni člani zbornice zaradi česar predlagam tudi spremembo imena zbornice. Mislim, da obstaja velika želja in potreba po uskladitvi strokovnih zahtev glede osnovne zobozdravstvene oskrbe, saj so pravilniki v veljavi datirani v leto 1982. Nemudoma bom obnovil pogajanja za splošni dogovor, kjer bi postavil prednost strokovnemu napredku celotnega stanu. Predlagal bi tudi spremembo imena in osnovnega znaka z zavedanjem, da je kratica »ZZZS« že zasedena.
 • Z razširjeno in okrepljeno ekipo za odnose z javnostmi in pravno pomočjo bom pripravil nov predlog zakonodaje glede oglaševanja, saj je prisotna nelojalna konkurenca iz sosednjih držav, ki znižuje že tako znižane storitve našim zobozdravnikom. Javni zavodi se po trenutni zakonodaji ne smejo oglaševati, medtem, ko bi pri popolnih zasebnikih kazalo to po mojem mnenju spremeniti.

Spodbujati svobodo zdravniškega poklica

 • Zasebnike in zasebno zdravstvo bi kazalo v Sloveniji krepiti, saj rabimo dobro protiutež javnim bolnišnicam. Najbolj pomembna točka je seveda dober javni zdravstveni sistem. Zasebni izvajalci znotraj javnega zdravstvenega sistema so glede na dostopne podatke lahko bolj učinkoviti. Na tem področju je potrebno zagovarjati načelo pravičnosti in enakosti za vse kolege. Tudi kar se nadzora tiče.
 • Na področjih, ki omogočajo ustrezno oz. enakovredno obravnavo bolnikov bom omogočil, da se zdravniki lahko svobodno in po lastni presoji odločijo ali bodo del javne zdravstvene mreže kot zasebnik koncesionar ali kot javni uslužbenec v ZD/bolnišnici. Ob tem bo potrebno tudi določiti izvajalca programa, ki mora biti vezan na izvajalca (zdravnika/zobozdravnika) z imenom in priimkom.
 • Zbornica mora odigrati aktivno vlogo tudi pri odpravi dela zakona ZUJF – za uravnoteženje javnih financ, ki onemogoča poslovanje zdravnikov preko s.p., kar nas, še posebej zdravnike, ki delajo v javnem sektorju, postavlja v neenakopraven (podrejen) položaj z drugimi poklici. Prav tako je sporen predlog novega zakona o omejitvi količine dodatnega dela zdravnikov, ki ga s predlogom novega zakona zagovarja vlada. Zavzemal se bom tudi za dodatno stimulacijo kolegov, ki delajo več.
 • Sporno je tudi, da zdravstvena zavarovalnica krije zdravstvene storitve opravljene v tujini, ne pa pri naših izvajalcih (čeprav so te potrebne), kar bo prav tako potrebno nemudoma rešiti ter postaviti zakonska določila, ki bodo omogočala, da se ta storitev lahko (na primer zaradi dolgih čakalnih dob) opravi tudi pri naših zasebnih ali javnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti kot dodaten program.

Znižanje višine članarine

 • Optimiziral bom stroške na zbornici, (vsak je plačan le za tisto kar naredi) še posebej glede na to, da je dolg Domus Medica odplačan, s čim bolj aktivnim trženjem prostorov nam bo absolutno omogočalo znižanje članarine.
 • Zagotovil bom, da Ministrstvo za zdravje in ZZZS v najkrajšem možnem času izpolnita deklaracijo ZZS za izhod slovenskega zdravstvenega sistema iz krize.

Mlada, zagnana, s preteklostjo neobremenjena ekipa

V moji ekipi sedaj aktivno sodelujejo doc.dr. Anže Kristan, dr. Matej Kolenc, Janez Dolinar, dr. Matevž Gorenšek, vrata pa so odprta za vse konstruktivne ideje, ki bi lahko pomagale našemu zdravstvenem sistemu.

Za konec pa še tole. Zgoraj navedeno predstavlja javno predstavitev mojega aktualnega programa. Gre za delovno verzijo, ki bo verjetno delovna še nekaj časa. Pričakujem in zavezujem se, da bo program aktivna stvar, ki se bo spreminjala v skladu s časom in potrebami. Notri so zapisane smernice, vodila, ki jim imam namen skupaj s delovno skupino slediti. Sem nadebuden in navdušenja poln specialist s tremi nadebudnimi in vedoželjnimi otroci, ki bom sledil polnovrednemu življenju, strokovno, profesionalno in družinsko. Pričakujem konstruktivno diskusijo med volivci z namenom, da lahko predlog programa morda z Vašimi idejami v vsakem trenutku še izboljšamo.

Genialna misel samo po sebi nima velike vrednosti, če nima dobre dokončne izpeljave v sklopu tima. Pravzaprav je lahko dobra izpeljava že povprečne ideje več vredna kot še tako genialna misel.

S to mislijo Vam podajam roko, da se udeležite volitev, ki so ključnega pomena za delovanje same zbornice. Zelo pomembno je, da se volitev udeležite, da se sliši Vaš glas, in da presežemo kvorum. Ne glede na to, koga boste volili. Če pa boste oddali glas za moj program, pa Vam lahko zagotovim, da bo to sicer zame prvi korak, ki bo verjetno najtežji, ampak ne bo edini in bo pozitivna sprememba tako v vsebinskem smislu kot tudi v smislu vodenja naše zbornice.

 

»Drznosti nam ne manjka, ker so stvari težke, temveč so stvari težke, ker nam manjka drznosti.«                                                                                                      Seneka

Prenesi program v PDF datoteki.